иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

     

иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

               

                                HOTZENPLOTZ GmbH                                                   Webdesign: Christina Bu▀mann

                                Karlsruher Str. 91                                                                

                                75179 Pforzheim                       

                                иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

                                Telefon:07231 / 3970240

                                Telefax: 07231 / 39702499

                                иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

                                E-mail: info@hotzenplotz.eu                                               E-mail: charminea@gmx.de

                                URL: www.hotzenplotz.eu

                                иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

                                GeschСftsfЧhrung: Anita Ferizi, Edith Heyde

                                иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

                                Sitz der Gesellschaft: Pforzheim

                                Registergericht: Amtsgericht Mannheim

                                Handelsregister: HRB 703951

                                IK: 460822618

иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

 

 

иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

HOTZENPLOTZ GmbH

Karlsruher Str. 91 и 75179 Pforzheim

и Pflegedienstleitung: Anita Ferizi & Edith Heyde и

и fon: +49 (0) 7231 3970240 и fax: +49 (0) 7231 39702499 и e-mail: info@hotzenplotz.eu и www.hotzenplotz.eu и